Mandatering werkgroep Generieke Module Arbeid voor Medisch Specialistische Richtlijnen

Wij vragen u te participeren in de werkgroep. Dit kan door middel van het afvaardigen van één inhoudsdeskundig lid of 2 leden die deze afvaardiging delen.

De richtlijn wordt ontwikkeld conform het rapport Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. Er wordt gewerkt volgens de methode van evidence-based richtlijnontwikkeling (EBRO). Het Kennisinstituut van Medisch Specialisten biedt procesmatige en methodologische ondersteuning bij de ontwikkeling.

Van een werkgroeplid wordt het volgende verwacht:
- geen conflicterende belangen te hebben die de onafhankelijkheid van de richtlijnwerkgroep in gevaar kunnen brengen;
- het voorbereiden en bijwonen van de werkgroepvergaderingen
- zich te verdiepen in evidence-based richtlijnontwikkeling;
- het schrijven van tekst(en) voor de conceptrichtlijn;
- het lezen en beoordelen van conceptteksten (samenvatting en beoordeling literatuur en evidence-tabellen);
- het lezen en bediscussiëren van conceptteksten van andere werkgroepleden;
- indien nodig te participeren in de ontwikkeling van bij de richtlijn behorende aanverwante producten, zoals een implementatieplan. Dit kan het bijwonen van extra vergaderingen met zich meebrengen;
- bereid te zijn te werken in een digitale projectomgeving;
- het informeren en raadplegen van de achterban gedurende het ontwikkeltraject.

De looptijd van het project is 24 maanden (voor onze patiënten achterban is dat 12 maanden). (Hierna moet SKMS namelijk vergoeding betalen)

Voor de voortgang van het ontwikkeltraject is het van groot belang dat de werkgroepleden inzicht hebben in hetgeen van hen verwacht wordt en daar ook toe bereid en in staat zijn. Wij vragen u dan ook om de beoogde afgevaardigde[n] in te lichten over bovenstaande verwachtingen. Deelnemers krijgen een vergoeding van vacatiegelden op basis van bijgewoonde bijeenkomsten.

De eerste werkgroepbijeenkomst vindt ONLINE plaats op:
25 januari 2022 van 19:00 tot 20:30 uur
De link naar de bijeenkomst volgt in de week voor de bijeenkomst.

Deelname invitational conference
Daarnaast nodigen wij u uit voor de invitational conference. Voor deze bijeenkomst worden alle partijen uitgenodigd die betrokken zijn bij het onderwerp. Dit betreffen niet alleen de beroepsverenigingen, maar ook onder andere patiëntenverenigingen, koepels van zorginstellingen en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Tijdens deze bijeenkomst wordt geïnventariseerd welke knelpunten men ervaart rondom de te ontwikkelen richtlijn. De benoemde knelpunten worden later door de richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald in uitgangsvragen. Het heeft de voorkeur om een ander lid dan het beoogde werkgroeplid af te vaardigen voor de invitational conference.

De invitational conference vindt ONLINE plaats op:
25 januari 2022 van 17:00 tot 18:30 uur
De link naar de bijeenkomst volgt in de week voor de bijeenkomst.

Wat vragen wij van u?
1. 
Wilt u door middel van het mandaatformulier (zie bijlage) de vertegenwoordiger voor de werkgroep bekend maken? Wij zullen deze persoon vervolgens voorzien van de benodigde informatie.
2. Wilt u middels een e-mail de vertegenwoordiger voor de invitational conference bekend maken? Wij zullen deze persoon vervolgens voorzien van de benodigde informatie.

Uw reactie mag u per mail sturen naar en/of

Contact

Transistorstraat 71 M
1322 CK Almere

Telefoon: 085 - 0640353
E-mail:


De NVRO wordt gesponsord door

Logo Elekta

Copyright ©  NVRO