Skip to main content

NVRO meerjarenbeleidsplan

In de ALV van juni 2021 heeft een meerderheid van de leden van de NVRO het idee om te komen tot een meerjarenbeleidsplan waarin de missie & visie en de daaruit volgende doelstellingen helder worden beschreven.

Gezien de recente ontwikkelingen m.b.t. de organisatie van de gezondheidszorg (bv. Integraal Zorgakkoord), is de noodzaak hiertoe nog veel urgenter geworden.
Het NVRO-bestuur heeft daarom besloten om in 2023 een meerjarenbeleidsplan op te stellen. Het plan is om dit plan te presenteren op de Lustrumbijeenkomst in november van dit jaar. Om deze ambitie te kunnen realiseren, hebben wij het externe adviesbureau BeBright bereid gevonden om ons hierin te ondersteunen.
De eerste stap is te inventariseren wat er leeft onder de leden van de NVRO en enkele belangrijke externe stakeholders. Hiertoe zullen de medische hoofden/ aanspreekpunten van alle radiotherapie afdelingen en diverse voorzitters van NVRO platforms en commissies binnenkort worden benaderd met de vraag om input te geven.

In de ALV van 9 juni 2023 zullen de plannen nader worden toegelicht, maar gezien de ambitie om dit plan tijdens de Lustrumbijeenkomst te presenteren is het van belang dat de eerste stappen nu al worden gezet.
Jullie bijdrage hierin is onmisbaar!

Met vriendelijke groet,

Mede namens het Bestuur van de NVRO,
Hans Langendijk, voorzitter
Monique Bloemers, secretaris