Skip to main content

Richtlijnen

Evidence-based richtlijnen zijn wetenschappelijk onderbouwde, landelijk geldende, vakinhoudelijke aanbevelingen voor optimale zorg. Deze richtlijnen bieden radiotherapeuten ondersteuning bij de klinische besluitvorming met als doel te zorgen voor uniformiteit en kwaliteit van zorg. In richtlijnen wordt behalve aan klinische aspecten ook aandacht besteedt aan veiligheid, doelmatigheid, voorkeuren van patiënten, kostencomponenten en aspecten van implementatie.

De NVRO is betrokken (geweest) bij de ontwikkeling van een groot aantal oncologische richtlijnen. Een overzicht van de huidige richtlijnen vindt u op de FMS richtlijnendatabase.

Methodiek

Bij het ontwikkelen of herzien van richtlijn(modules) wordt er gewerkt volgens de principes van Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0. Een richtlijn wordt in principe alleen geautoriseerd indien deze is opgesteld volgens het document Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 .

Voorheen werden richtlijnen vaak in hun geheel herzien. De periodes tussen de revisies waren vaak lang, en het hele traject duurde doorgaans 2 tot 3 jaar. Hierdoor zat geregeld lange tijd tussen belangrijke nieuwe (wetenschappelijke) inzichten en de verwerking daarvan in de richtlijn. Volgens de principe van ‘Modulair Onderhoud’ wordt geprobeerd de procedures te versnellen door het instellen van een jaarlijkse cyclus waarin modules kunnen worden geprioriteerd en herzien.

Mandatering, commentaarfase en autorisatie

Werkgroepleden voor richtlijnontwikkeltrajecten kunnen enkel namens de NVRO spreken als zij hiervoor gemandateerd zijn. Mandatering verloopt via een voordracht vanuit het desbetreffende platforms aan het bestuur van de NVRO.

De commentaarfase van richtlijnen verloopt via de betrokken platforms binnen de NVRO. Wanneer een richtlijn door een andere vereniging ter autorisatie aan de NVRO wordt voorgelegd wordt dit eerst aan het platform voorgelegd, en daarna aan het bestuur voor autorisatie.

Meer informatie

Zie tabblad SKMS voor meer informatie over o.a. subsidieaanvragen voor kwaliteitsprojecten waaronder voor richtlijnen. Er is subsidie beschikbaar voor o.a. project- en methodologische ondersteuning bij richtlijnen.

Handreiking stappenplan kwaliteitsdocumenten voor platformbesturen NVRO 
In deze handreiking wordt elke stap in het tot stand komen van kwaliteitsdocumenten (d.w.z. richtlijnen, indicatorensets, normen) waarin het platformbestuur een rol heeft uitgelegd.

Handreiking gemandateerden namens de NVRO
In dit document zijn de verwachtingen van de NVRO richting de gemandateerde leden uiteengezet.

Regeling Richtlijnen
In dit document, opgesteld door de Adviescommissie richtlijnen en het Kennis- en Dienstverleningscentrum van de FMS, wordt de juridische status van richtlijnen behandeld en samenwerkingsafspraken gesteld.

Bewaartermijn medische dossiers 
Hierin wordt verwezen naar de KNMG waarin de bewaartermijn voor medische dossiers wordt omschreven.

Kwaliteitsnormen NVRO