Skip to main content

Kwaliteitsvisitatie

Visitatie is een intercollegiale doorlichting van de vakgroep of maatschap op locatie . Het doel is kwaliteitsverbetering van de zorgverlening aan de patiënt. Elke vakgroep wordt eens in de vijf jaar gevisiteerd. De voorbereidingsacties voor een kwaliteitsvisitatie worden meestal in een vakgroepvergadering besproken. Hieruit volgen conclusies en een verbeterplan die naar de visitatiecommissie worden gestuurd. Zo is een maatschap of vakgroep in staat zichzelf, en daarmee de kwaliteit van zorg, steeds te verbeteren.

Na afloop krijgt de vakgroep een visitatierapport met o.a. conclusies en adviezen. Separaat worden de conclusies en adviezen ook naar de Raad van Bestuur en het Stafbestuur gestuurd. Deelname aan kwaliteitsvisitatie is verplicht voor de herregistratie als medisch specialist.

Elke 5 jaar een compleet beeld

Met de kwaliteitsvisitatie krijgt elke wetenschappelijke vereniging in een cyclus van 5 jaar een compleet beeld van de stand van zaken. Met die gegevens stelt elke wetenschappelijke vereniging zijn kwaliteitsbeleid, -normen en -instrumenten zo nodig bij. Denk daarbij aan richtlijnen, protocollen, modellen, standpunten, afspraken tussen wetenschappelijke verenigingen, opleiding, bij- en nascholing en patiëntenvoorlichting.

IFMS op individueel niveau

De kwaliteitsvisitaties vinden plaats op het niveau van de maatschap/vakgroep. In aanvulling hierop is het IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten) ontwikkeld dat op individueel niveau evalueert.

Adviescommissie kwaliteitsvisitatie

De adviescommissie kwaliteitsvisitatie bestaat uit vertegenwoordigers van negen wetenschappelijke verenigingen. Deze commissie doet voorstellen aan de Raad Kwaliteit van de OMS met als doel de samenhang tussen de wetenschappelijke verenigingen op het gebied van kwaliteitsvisitaties te vergroten. Denk daarbij aan een visitatiereglement, normenrapport, aanbevelingen uit evaluatieonderzoek, etc. Wetenschappelijke verenigingen kunnen daarmee hun visitatieproces verbeteren.